Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Společnost AUTO-BAYER, s.r.o., IČ: 469 94 360, se sídlem Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8805 jakožto společnost působící v oblasti prodeje a servisu osobních a užitkových vozů (https://www.autobayer.cz/o-spolecnosti/), (dále jen jako „správce“) prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a s veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

AUTO – BAYER, s.r.o. je ve smyslu nařízení GDPR správcem Vašich osobních údajů, tj. shromažďuje, uchovává a využívá (i jinak zpracovává) Vaše osobní údaje pro výkon své podnikatelské činnosti (jednotlivé účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány, jsou blíže vymezeny níže).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují i na všechny osobní údaje shromážděné správcem během Vašeho používání internetových stránek správce (dále jen „Internetové stránky“) a dále na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to prostřednictvím Internetových stránek nebo např. při koupi motorových vozidel či zajišťování jejich servisu.

V případě uzavření kupní smlouvy mezi správcem, jakožto prodejcem a zákazníkem je poskytnutí osobních údajů smluvním požadavkem.

Správce osobních údajů poskytuje zákazníkovi, jakožto subjektu údajů, následující informace:

1. Totožnost a kontaktní údaje správce.

AUTO-BAYER, s.r.o.
IČ: 469 94 360
Bučovická 299, 684 01 Slavkov u Brna
e-mail: info@autobayer.cz

2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů.

Správce, jakožto prodávající, zpracovává následující kategorie osobních údajů:

Kontaktní údaje – jméno a příjmení, e-mailová adresa, poštovní (dodací) adresa, fakturační adresa, telefonní číslo, bankovní spojení, IČO a DIČ (fyzické osoby).
Demografické údaje – datum narození, země a upřednostňovaný jazyk.
Údaje vzniklé na základě objednávky – historie objednávek, nakoupené zboží a výrobky, způsob úhrady, zákaznický segment, recenze a diskuzní příspěvky.

Správce dále zpracovává údaje z komunikace mezi správcem a zákazníkem a záznamy o aktivitě na internetových stránkách spravovaných prodávajícím. V případě, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu zákazníkem, je současně s veškerými výše uvedenými údaji zpracováváno i uživatelské jméno a heslo.

3. Účel a právní důvod zpracování osobních údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je řádné plnění smlouvy a dalších povinností uložených obecně závaznými právními předpisy.
Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro plnění právních povinností správce dle obecně závazných právních předpisů, zejména dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle kupní smlouvy mezi správcem a zákazníkem.
Zpracování osobních údajů zákazníka je nezbytné pro výkon oprávněných zájmů správce. Oprávněnými zájmy se rozumí zejména zákaznická podpora, komunikace, zlepšování služeb, ochrana a bezpečnost systému, prevence podvodů a řešení sporů.
V případě, kdy dojde k vytvoření uživatelského účtu zákazníkem, jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu pro tento konkrétní účel.
Správce nehodlá osobní údaje dále zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny.

4. Doba zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává osobní údaje vázané na vytvořený uživatelský účet po dobu 5 let, od posledního přihlášení, nebo do smazání uživatelského účtu.
Údaje z komunikace mezi správcem a kupujícím a záznamy o aktivitě na webových stránkách jsou zpracovávány po dobu 5 let.
Osobní údaje zákazníka obsažené v účetních dokladech vystavené správcem jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zpracovávány po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém byly doklady vystaveny.
V ostatních případech správce zpracovává osobní údaje zákazníka vždy po dobu nezbytně nutnou pro zajištění všech práv a plnění všech povinností plynoucích z kupní smlouvy, popřípadě dalších nároků z této smlouvy vyplývajících. Správce dále zpracovává osobní údaje zákazníka po dobu, po kterou je povinen tyto uchovávat podle obecně závazných právních předpisů.

5. Kategorie příjemců osobních údajů

Osobní údaje zákazníka budou předány třetím osobám – zpracovatelům, pouze tehdy, je-li to nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností dle kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu správce, nebo pokud s tím zákazník předem vyslovil souhlas.
Za nezbytné pro řádné plnění smluvních povinností se rozumí zejména předání osobních údajů společnostem vydávajícím kreditní karty, poskytovatelům platebních služeb za účelem zpracování plateb a bankám, dále pak přepravcům za účelem dodáni předmětu koupě a dalším poskytovatelům služeb, zapojeným do zpracování dat.
Na základě oprávněného zájmu správce mohou být osobní údaje předány zejména správním, soudním a jiným veřejným orgánům.
Správce předá osobní údaje pouze těm třetím osobám, které přijaly veškerá technická, organizační a jiná opatření, jež zamezí neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.
Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje do třetích zemí.

6. Uživatelský účet a zabezpečení osobních údajů.

V rámci uživatelského účtu, má zákazník přístup ke svým kontaktním údajům, demografickým údajům, údajům vzniklým na základě objednávky, uživatelskému jménu a heslu. Prostřednictvím uživatelského účtu může zákazník tyto údaje spravovat. Přístup do uživatelského účtu je umožněn pouze po zadání správných přístupových údajů, tedy uživatelského jména a hesla. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití přístupových údajů, ledaže by tuto situaci přímo způsobil. Podrobnější informace o uživatelském účtu jsou obsaženy v obchodních podmínkách.

Ze strany správce jsou zavedena vhodná, pravidelně aktualizovaná a revidovaná technická, organizační a jiná opatření, jejichž účelem je zamezení neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení, ztrátě či jinému neoprávněnému nakládání.

7. Práva subjektu údajů.

Zákazník, jakožto subjekt údajů, má vůči správci následující práva:

Právo na přístup k osobním údajům
Zákazník má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovány, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a dalším informacím dle čl. 15 nařízení GDPR.

Právo na opravu
Dle čl. 16 nařízení GDPR má zákazník právo na to, aby správce bez zbytečného podkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají a doplnil osobní údaje neúplné.

Právo na výmaz
Zákazník má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektů týkají, a to za podmínek dle čl. 17 nařízení GDPR, zejména tedy pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny. Toto právo rovněž naplňuje tzv. právo být zapomenut.

Právo na omezení zpracování
Zákazník má právo na to, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, a to v kterémkoliv z případů uvedených v čl. 18 nařízení GDPR.

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, kdy správce zpracovává osobní údaje na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) nařízení GDPR, má zákazník právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho dovoláním.

Právo na přenositelnost údajů
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 20 nařízení GDPR právo od správce získat osobní údaje, které se ho týkají, a to ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomuto původní správce bránil.

Právo vznést námitku
Zákazník má ve smyslu a za podmínek uvedených v čl. 21 nařízení GDPR právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů na základě zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

Právo podat stížnost
Zákazník je oprávněn v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů podat stížnost ve smyslu čl. 77 nařízení GDPR u dozorového úřadu. Dozor nad dodržováním povinností při zpracováním osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha. Více informací o právech subjektů údajů je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276).

Při realizaci Vašich práv se na nás obracejte na adresu sídla správce nebo emailem na gdpr@autobayer.cz . Správce si vyhrazuje právo přiměřeným způsobem ověřit identitu žadatele o předmětná práva.

8. Automatizované rozhodování, včetně profilování.

Správce neprování plně automatizované rozhodování, včetně profilování, které by mělo pro kupujícího právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýkalo.

9. Internetové stránky

Internetové stránky https://www.autobayer.cz/ provozované správcem používají tzv. cookies. Cookies představují krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v prohlížeči elektronického zařízení zákazníka. Účelem těchto souborů je zaznamenávání informací o návštěvě webu zákazníkem a následná optimalizace fungování webu pro zákazníka. Zákazník je tímto informován o skutečnosti, že soubory cookies jsou způsobilé shromažďovat informace o návštěvě webu a následně tyto údaje využívat k zobrazení přizpůsobených reklam. Tyto údaje však nejsou způsobilé návštěvníka webu identifikovat.

Zákazník ovlivňuje využívání souborů cookies v závislosti na webovém prohlížeči, který užívá. Výchozí nastavení webových prohlížečů se může lišit, a proto závisí na zákazníkovi, jaký režim ukládání souborů cookies ve svém nastavení webového prohlížeče povolí či nikoliv.

10. Odkazy

Webové stránky https://www.autobayer.cz/ provozované správcem obsahují odkazy na jiné webové stránky, které mohou být vlastněny a provozovány třetími osobami s odlišnými zásadami zabezpečení a ochrany osobních údajů. Správce není odpovědný za jakýkoliv obsah a nakládání s osobními údaji na webových stránkách na které je odkazováno.

11. Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely

Na emailovou adresu, popřípadě na telefonní číslo mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej zákazník neodmítne.
E-mailová adresa bude za tímto účelem správcem zpracovávána po dobu 5 let od posledního návštěvy webové stránky https://www.autobayer.cz/ .

V případě poskytnutí souhlasu zákazníkem, je takový souhlas poskytnut dobrovolně a zákazník je oprávněn jej kdykoliv odvolat prostřednictvím svého uživatelského účtu, popřípadě písemně do sídla správce, či elektronickou poštou na e‑mailovou adresu gdpr@autobayer.cz . V takovém případě přestane být zákazník adresátem marketingových služeb správce.

Tyto informace o ochraně osobních údajů jsou platné od 25. 5. 2018.

Back to top